• en
  • sl

Mariborska knjižnica dobitnica nagrade za inovativni projekt« Nazaj

Nagrado za najboljši projekt v letu 2012, ki jo letos prvič podeljuje Združenje slovenskih splošnih knjižnic, je dobila Mariborska knjižnica za projekt Darujem&berem.

Iz obrazložitve projekta, ki jo je za razpis pripravila knjižnica:


Leta 2012 je bil Maribor Evropska prestolnica kulture in v tem letu naj bi bila zgrajena nova osrednja knjižnica. V resnici se je Mariborska knjižnica znašla na pragu preživetja zaradi neizpolnjevanja finančnih obveznosti ustanoviteljev. Najbolj je bila ogrožena nabava knjižničnega gradiva.
Svet knjižnice je pričakoval uvedbo članarine. Za knjižnico, ki je bila 20 let brez članarine, pa to ni pomenilo le nove postavke v ceniku, ampak spremembo poslovanja in programskih usmeritev.
Projekt Darujem&berem je bil v izhodišču zasnovan kot okvirna zgodba o darovanju, ki jo je spodbudila finančna kriza in nezmožnost nabave ustreznega števila novih naslovov. Širše, s vzporednimi aktivnostmi, ki so: Dan Mariborske knjižnice, Prijatelji/ambasadorji knjižnice, promocija slogana S knjižnico rastemo in tiskana brošura, je to projekt zagovorništva in je pomemben komunikacijski kanal, skozi katerega smo opozorili javnost na nezadostno financiranje nasploh, na nujnost investicije osrednje knjižnice, na pomen knjižnice in njeno mesto v okolju ter na odnos ustanoviteljev do knjižnice.
Ciljne skupine, ki smo jih zajeli v projektu, so naslednje: uporabniki in člani knjižnice, financerji oziroma ustanovitelji, zaposleni v knjižnici in mediji.

Oceno projekta je komisija utemeljila takole:
Projekt kot celota je usmerjen v ozaveščanje javnosti o pomenu knjižnice za uporabnike, ima pa več komponent, vsako od njih s specifičnimi cilji. Projekt je sistematično zastavljen in izveden ter v različnih fazah upošteva različne ciljne skupine. V tem smislu je projekt inovativen, saj v zagovorniško kampanjo aktivno vključuje pomembne osebnosti iz lokalnega okolja, ki so večinoma tudi obiskovalci knjižnice. Partnerji projekta so ambasadorji (zagovorniki) knjižnice, kar je v našem okolju nov pristop. V prihodnje bi veljalo v mrežo zagovornikov vključiti tudi osebe s področja gospodarstva in s tem preseči slabo razumevanje med javnim in gospodarskim sektorjem. Rezultati projekta so kvalitativni (argumentirana priprava na uvedbo članarine, umestitev nove knjižnice med najpomembnejše lokalne projekte, ohranitev financiranja) in kvantitativni (zbrana sredstva za nakup knjig). Spremljali so jih na različne načine, med drugim tudi z javnomnenjsko raziskavo. Z eno od akcij, zbiranjem denarja za knjige, je knjižnica demonstrirala dejstvo, da je bila načeta njena osnovna substanca, to so knjige . Ta akcija je dober primer, kako lahko knjižnica z angažiranjem javnosti osvešča ustanovitelje in financerje, da spoštujejo svoje obveznosti. Knjižnica je pridobila skupino zagovornikov, s katerimi bo sodelovala tudi v prihodnje, z aktivnim vključevanjem zaposlenih pa krepila pripadnost knjižnici. Projekt je zaradi njegove sistematičnosti in domišljenega postopka osveščanja celotne lokalne skupnosti in tudi samih knjižničarjev o pomenu splošne knjižnice v okolju mogoče uporabiti kot model tudi v drugih knjižnicah.